นายเหล็ก ดาทะวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 17/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 103694
Page Views 141080
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้าน  มี  17 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง 
หมู่ที่ 1   บ้านโคกก่อง
หมู่ที่ 2   บ้านแกนาคำ
หมู่ที่ 3   บ้านแกนาคำ
หมู่ที่ 4   บ้านผำ
หมู่ที่ 5   บ้านผำ
หมู่ที่ 6   บ้านหนองจำนัก
หมู่ที่ 7   บ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 8   บ้านคูขาด
หมู่ที่ 9   บ้านหนองจิก
หมู่ที่ 10 บ้านคำปลากั้ง
หมู่ที่ 11 บ้านดอนพิกุล
หมู่ที่ 12 บ้านโนนสูง
หมู่ที่ 13 บ้านหนองขาม
หมู่ที่ 14 บ้านนาเรือง
หมู่ที่ 15 บ้านโนนสว่าง
หมู่ที่ 16 บ้านศรีอุดม
หมู่ที่ 17 บ้านคำเจริญ
จำนวนประชากร
ชาย                          จำนวน  3,116 คน
หญิง                         จำนวน  3,113 คน
รวมทั้งสิ้น                   จำนวน  6,229 คน
อาชีพ
          ประชาชนในตำบลโคกก่องส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  การประมง การเลี้ยงสัตว์ และ การค้าขาย

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา                                    จำนวน  7 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น                            จำนวน  1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                        จำนวน  3 แห่ง
องค์การทางศาสนา
วัด                                                             จำนวน  9 แห่ง
การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                      จำนวน 2 แห่ง
 
สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,431  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99 %
 
  •