นายเหล็ก ดาทะวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 13/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 141327
Page Views 214031
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่/ชื่อหนังสือ
วันที่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ
หนังสือรับ
29 ก.ย. 60 ที่ กค 0405.2/ว 356 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 Adobe Acrobat Document
29 ก.ย. 60 ที่ กค 0405.2/ว 347 การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง Adobe Acrobat Document
29 ก.ย. 60 ที่ กค 0405.2/ว 346 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง Adobe Acrobat Document
29 ก.ย. 60 ที่ กค 0405.2/ ว 320 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document
29 ก.ย. 60 ที่ กค 0405.4/ว 322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) : e-GP) Adobe Acrobat Document
15 พ.ค. 60 จัดสรรสิทธิพื้นที่การจำหน่ายอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document
15 พ.ค. 60 มท 0816.4/ว 968 การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document
04 พ.ย. 59 จัดสรรสิทธิพื้นที่การจำหน่ายอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 Adobe Acrobat Document
04 พ.ย. 59 ที่ มท 0816.4/ว2294 แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559 Adobe Acrobat Document
02 พ.ย. 59 ที่มท 0808.2/ว2196 แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Adobe Acrobat Document
27 ต.ค. 59 ที่ มท 0808.2/ว5347 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุฯ Adobe Acrobat Document