นายเหล็ก ดาทะวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 146131
Page Views 223562
 
สำนักงานปลัด

นายสุดใจ ทาประจิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางชไมพร กาวัลย์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายประหยัด มนเทียนอาจ
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวอรุณี โพธารินทร์
นักทรัพยากรบุคลากร

นางชญานี บุคจำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเกียรติศักดิ์ แสนทวีสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางเบ็ญจวรรณ จันทฤดี
นักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางสาววราภรณ์ พิลารัตน์
ผช.นักพัฒนาชุมชน

สอ.หญิงวิลาศิณี อารีกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุภัสสร วงศ์ศรี
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นายสุทธิชัย ศาลาแก้ว
ผช.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสนธยา ผลชะอุ่ม
คนงานทั่วไป

นายลอน ศรีวงษา
นักการภารโรง